Zorg

Kansen voor elk kind

De boom symboliseert ons geloof in de groeikracht van elk kind. We willen er als school voor zorgen dat elk kind optimaal kan ontwikkelen: zowel de leerling die snel leert en extra uitdaging nodig heeft als de leerling die het moeilijker heeft. We hebben oog voor de werkpunten en de groeikansen van het kind. We zetten ook de talenten van onze leerlingen centraal. Diversiteit binnen onze leerlingenpopulatie zien we als een meerwaarde!

Brede basiszorg

In een veilig, warm en gestructureerd klasklimaat maakt de leerkracht werk van een goede zorgzame begeleiding van elk kind. Binnen een krachtige leeromgeving wordt gewerkt aan een brede basiszorg door gedifferentieerd (op maat van elk kind) te werken en breed te evalueren. We hebben daarbij oog voor alle leerlingen. Sommige leerlingen hebben extra uitleg of ondersteuning nodig, andere kunnen meteen zelfstandig aan het werk. We hebben aandacht voor kennis en vaardigheden, maar ook voor de gezondheid en het psychisch en sociaal functioneren van onze leerlingen. Aan de hand van interne overlegmomenten en een digitaal leerlingvolgsysteem worden alle kinderen heel doelgericht en nauwgezet opgevolgd.  

Verhoogde zorg

Wanneer deze brede basiszorg in de klas ontoereikend is, bespreken we in een intern overleg met klasleerkracht, directeur, zorgcoördinator en zorgleerkracht welke stappen we moeten zetten om het ontwikkelingsproces van het kind verder te stimuleren.  Samen zoeken we hoe we kunnen aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van het kind, dit voor leerlingen die extra hulp of net extra uitdaging nodig hebben.

Uitbreiding van de zorg

Voor sommige leerlingen volstaat ook deze verhoogde zorg niet. Die leerlingen hebben nood aan meer specifieke en gerichte hulp. Samen met de leerling en de ouders besluiten we het CLB en/of andere externen erbij te betrekken. In samenspraak wordt een zorgplan met eventuele redelijke aanpassingen voor de leerling opgesteld.  Deze leerling kan dan gebruik maken van hulpmiddelen of leerstof wordt op een ander niveau aangepakt.

Continuïteit

In onze kleine school vinden dagelijks informele gesprekken plaats over onze leerlingen. Zo wordt de zorg voor elk kind gedragen door elke leerkracht. Om de continuïteit van de zorg te bewaken, zijn er op het einde van elk schooljaar overgangsgesprekken tussen de leerkrachten van twee opeenvolgende leerjaren. Ook bij de overstap naar het secundair onderwijs proberen we voor een goede overdracht te zorgen.

Brugfiguur

We werken ook samen met de brugfiguur van Ieper.
Meer info vind je hier.

Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?