Schoolvisie

Immaculata is de naam van onze school, in de volksmond: de Lamotjes.

Vanwaar die naam?

Meer dan 250 jaar geleden ontkiemde het eerste zaadje van onze school, toen Clara Lamotte een vondeling in haar huis opving en onderwijs gaf.
In ons Immaculata-lied  klinkt het zo:

Omdat ze voor een vondeling
een nieuwe toekomst droomde,
heeft juf Lamotte het kwetsbare kind
in haar huis opgenomen.
Zo liet zij zien met stille moed
wat God met kleine mensen doet.

Het zaadje werd een plantje. Het groepje minder gegoede kinderen dat onderwijs kreeg, groeide geleidelijk. Het plantje bleef groeien, ook in woelige tijden, en werd een stevige boom.
Bijna drie eeuwen later groeit die boom nog steeds, in de diepte en in de breedte. Ons onderwijs en ons engagement als school blijven stevig geworteld in het christelijk geloof.

De kruin van onze boom wordt groter en voller. Op een eigentijdse manier blijven we vanuit dezelfde inspiratie bouwen aan een warme school.

Kinderen krijgen bij ons alle kansen om zich te ontwikkelen en om te leren voor het leven, in een steeds complexer en diverser wordende samenleving.
Zo staat het in het Immaculata-lied:

Bouw mee aan toekomst voor ieder kind
en baan een weg naar morgen
door ook vandaag voor wie kwetsbaar is
en voor elkaar te zorgen.
Geef aan je diepste stem gehoor
en trek het spoor van liefde door.

Het logo van de boom haalden we bij ons oudercomité. Of hoe ouders ons inspireerden…

Vanuit die ‘kracht van het kleine’ blijven we gedreven verder werken aan degelijk onderwijs. 

Leren voor het leven

Bij leren gaat het om het ontwikkelen van kennis (wat weet ik?), vaardigheden (wat kan ik?) en een eigen identiteit (wie ben ik?).

Onze visie op het leren is: ‘Alles wat je leert, is voor het leven én leren doe je heel je leven lang.’

Als je een boom vanbinnen bekijkt, groeit deze ring na ring. Het ene jaar is de nieuwe ring dikker dan het andere jaar. Het groeien van een boom gebeurt bijna zonder dat je het merkt. Maar groeien doet hij zeker: in kracht, in dikte, in hoogte, in zoveel meer dan wat we kunnen zien.

Met onze school staan we voor onderwijs waarbij we onze leerlingen willen uitdagen in hun kennen, kunnen en zijn. Het leerplan ZILL (Zin in Leren, Zin in Leven) is hierbij organisch verweven in ons lesgeven.

Een belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs is kinderen wegwijs maken in de omringende wereld. Zo willen we de wereld in de klas brengen en met de klas de wereld gaan ontdekken. 

Dit doen we door:

kennis over te brengen die leerlingen nodig hebben om een vooropgesteld probleem op te lossen;
activiteiten aan te bieden waarbij leerlingen zelf op onderzoek gaan en tot een oplossing komen voor een vooropgesteld levensecht probleem;
zoveel mogelijk te vertrekken vanuit onderzoeksvragen om het onderzoekend leren te stimuleren en structureel aan STEM te werken;
telkens op zoek te gaan naar werkvormen waar interactie tussen leerlingen, leerkracht en omgeving wordt gestimuleerd.
We willen het eigen leerproces van de leerlingen respecteren en stimuleren door gerichte, constructieve feedback te geven over hun kennen, kunnen en zijn. Zo worden zij begeleid tot zelfstandige leerlingen die hun eigen leerproces in handen kunnen nemen. Weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn én daar op een goede manier mee omgaan is belangrijk om inzicht te krijgen in wie je bent.

Ieder kind op onze school willen we laten groeien, net als een boom: goed geworteld, gesteund, vanuit zichzelf en met voldoende licht, water, warmte en goede aarde!

Samen sterk

Een boom is zoveel meer dan wat takken, een stam en veel bladeren. Zo is ook onze school veel meer dan de som van leerlingen, leerkrachten, directie en  ondersteunend personeel. Om tot goed onderwijs te komen voor ieder kind, is samenwerking tussen alle betrokkenen noodzakelijk. Iedereen doet mee en hoort erbij: ouders, schoolteam, leerlingen, CLB en andere hulpverleners.

Een basisvoorwaarde om goed samen te werken is een goede communicatie. We willen als school blijvend inzetten op een verbindende communicatie binnen ons schoolteam en met elke leerling, ouder en externe partner. Vanuit een open en uitnodigende houding proberen we helder en eerlijk te communiceren met ouders, leerlingen en met elkaar. We willen daarbij oog hebben voor ieders eigenheid. Door de groeiende diversiteit is het een belangrijke opdracht om te blijven zoeken hoe we kunnen communiceren op ieders maat. 

Samenwerking met ouders

Ouders en schoolteam hebben een gemeenschappelijk doel: kinderen zo goed mogelijk begeleiden in hun (leer)ontwikkeling. We vinden het als school dan ook belangrijk dat ouders zich nauw betrokken voelen bij het schoolgebeuren en zich echt welkom voelen op school. We proberen daarom bewust de drempels die ouders mogelijk ondervinden weg te werken. De betrokkenheid van en de samenwerking met ouders bevorderen we op verschillende manieren:

  • We zetten in op een goed en warm onthaal en op informele babbels in de wandelgangen of aan de schoolpoort.
  • Op maandagochtend is er een onthaalmoment, waar ouders met kleine en grote vragen of gewoon voor een babbel terechtkunnen bij de onthaalleerkracht.
  • We houden, naast oudercontacten n.a.v. een rapport, ook startgesprekken bij het begin van het schooljaar.
  • Er zijn de regelmatige overlegmomenten met de (zorg)leerkracht en andere partners wanneer er zorgnoden of moeilijkheden zijn.
  • Ook op andere, lesvrije, momenten zijn leerkrachten bereikbaar. Ouders krijgen daartoe de contactgegevens van de leerkrachten.

Ouders werken ook actief mee op school.We kunnen rekenen op lees(groot)ouders en op helpende ouders bij diverse activiteiten. Ons oudercomité organiseert activiteiten die ouders, leerkrachten en leerlingen samenbrengen. Het oudercomité is ook een klankbord voor wat leeft bij ouders. We koesteren die samenwerking en willen daar blijvend werk van maken.

Samenwerking binnen het schoolteam

Ook als schoolteam werken we nauw met elkaar samen. We zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen. Doordat we een klein team zijn, hebben we heel veel contact en informeel overleg met elkaar. We steunen en helpen elkaar en denken samen na bij vragen over de aanpak van een probleem of een zorgnood bij een leerling.

Samenwerking met externen

Dezelfde open en constructieve houding en verbindende communicatie willen we hanteren in de samenwerking met externe partners: CLB, logopedisten, ondersteuners…  Op overlegmomenten worden ook deze externe partners uitgenodigd zodat we doelgericht en transparant aan de slag kunnen. Door de leerkrachten en de zorgcoördinator wordt regelmatig info uitgewisseld.

Thuis op school

Een boompje kan maar gedijen in goede aarde, met voldoende water en zonlicht. Ook een kind kan maar groeien en zich ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Dat geldt zeker ook op school. We vinden het daarom heel belangrijk dat onze leerlingen zich goed en thuis voelen op onze school en dat ze zich gewaardeerd voelen, wie of hoe ze ook zijn.

We bouwen aan een warm en positief schoolklimaat op verschillende manieren:

  • een goede klassfeer, waar naast leren ook eens plezier kan gemaakt worden;
  • klasoverschrijdende activiteiten waarbij alle leerlingen zich betrokken voelen;
  • een positief contact met al onze leerlingen, waarbij onze sterkte is dat we een kleine school zijn, waar iedereen elkaar kent;
  • individuele kindgesprekken, zoals talentgesprekken.

We zijn daarbij niet blind voor leerlingen die het om de één of andere reden moeilijk hebben of voor problemen zoals ruzies of pestgedrag. Onze basishouding in onze omgang met de leerlingen is er één van waakzame zorg, gebaseerd op een goeie relatie met de leerlingen, een warme klassfeer en een open en duidelijke communicatie. Bij conflicten proberen we steeds om vanuit die houding herstelgericht te werken.

Samenwerking met leerlingen

Op onze school hebben we ook een leerlingenraad.  Die bestaat uit leerlingen van het  4de, 5de en 6de leerjaar. Samen met de zorgcoördinator denken ze na over wat goed en niet goed loopt op school. Daarbij bespreken ze activiteiten en werken ze samen aan het oplossen van problemen. De leerlingen van de leerlingenraad brengen zelf verslag uit in alle klassen. We zien het als onze opdracht om te blijven zoeken naar manieren om leerlingen meer te betrekken bij het schoolgebeuren.

Kansen voor elk kind

De boom symboliseert ons geloof in de groeikracht van elk kind. We willen er als school voor zorgen dat elk kind optimaal kan ontwikkelen: zowel de leerling die snel leert en extra uitdaging nodig heeft als de leerling die het moeilijker heeft. We hebben oog voor de werkpunten en de groeikansen van het kind. We zetten ook de talenten van onze leerlingen centraal. Diversiteit binnen onze leerlingenpopulatie zien we als een meerwaarde!

Brede basiszorg

In een veilig, warm en gestructureerd klasklimaat maakt de leerkracht werk van een goede zorgzame begeleiding van elk kind. Binnen een krachtige leeromgeving wordt gewerkt aan een brede basiszorg door gedifferentieerd (op maat van elk kind) te werken en breed te evalueren. We hebben daarbij oog voor alle leerlingen. Sommige leerlingen hebben extra uitleg of ondersteuning nodig, andere kunnen meteen zelfstandig aan het werk. We hebben aandacht voor kennis en vaardigheden, maar ook voor de gezondheid en het psychisch en sociaal functioneren van onze leerlingen. Aan de hand van interne overlegmomenten en een digitaal leerlingvolgsysteem worden alle kinderen heel doelgericht en nauwgezet opgevolgd.

Verhoogde zorg

Wanneer deze brede basiszorg in de klas ontoereikend is, bespreken we in een intern overleg met klasleerkracht, directeur, zorgcoördinator en zorgleerkracht welke stappen we moeten zetten om het ontwikkelingsproces van het kind verder te stimuleren. Samen zoeken we hoe we kunnen aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van het kind, dit voor leerlingen die extra hulp of net extra uitdaging nodig hebben.

Uitbreiding van de zorg

Voor sommige leerlingen volstaat ook deze verhoogde zorg niet. Die leerlingen hebben nood aan meer specifieke en gerichte hulp. Samen met de leerling en de ouders besluiten we het CLB en/of andere externen erbij te betrekken. In samenspraak wordt een zorgplan met eventuele redelijke aanpassingen voor de leerling opgesteld. Deze leerling kan dan gebruik maken van hulpmiddelen of leerstof wordt op een ander niveau aangepakt.

Continuïteit

In onze kleine school vinden dagelijks informele gesprekken plaats over onze leerlingen. Zo wordt de zorg voor elk kind gedragen door elke leerkracht. Om de continuïteit van de zorg te bewaken, zijn er op het einde van elk schooljaar overgangsgesprekken tussen de leerkrachten van twee opeenvolgende leerjaren. Ook bij de overstap naar het secundair onderwijs proberen we voor een goede overdracht te zorgen.

 

Zo is het doel van het hele team onze leerlingen te laten groeien met de ‘kracht van het kleine’: elke dag opnieuw, samen zorgzaam en sterk onderwijs maken!

Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?