Inschrijvingen

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, ...) De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Voor uw kleuter vanaf twee en een half jaar zijn er zeven instapdata .

  • Begin september (bij het begin van het nieuwe schooljaar)
  • Begin november (na de herfstvakantie)
  • begin januari (na de kerstvakantie)
  • op 1 februari
  • februari (na de krokusvakantie)
  • april (na de paasvakantie)
  • mei (na Hemelvaart)

Leerplicht

Kleuters zijn niet leerplichtig. In september van het jaar waarin een kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en is het wettelijk verplicht om les te volgen. Wanneer een zesjarig kind nog in de kleuterklas zit, is het dus net als een ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatige schoolbezoek.

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatige schoolbezoek.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.