Even praktisch

 • Inschrijvingen

  Waar en wanneer kan u uw kind inschrijven? Wat brengt u mee? Wanneer zijn kinderen leerplichtig? Welke documenten worden u bij inschrijving ter ondertekening voorgelegd?

  Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, ...) De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

  Voor uw kleuter vanaf twee en een half jaar zijn er zeven instapdata .

  • Begin september (bij het begin van het nieuwe schooljaar)
  • Begin november (na de herfstvakantie)
  • begin januari (na de kerstvakantie)
  • op 1 februari
  • februari (na de krokusvakantie)
  • april (na de paasvakantie)
  • mei (na Hemelvaart)

  Leerplicht

  Kleuters zijn niet leerplichtig. In september van het jaar waarin een kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en is het wettelijk verplicht om les te volgen. Wanneer een zesjarig kind nog in de kleuterklas zit, is het dus net als een ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatige schoolbezoek.

  In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatige schoolbezoek.

  Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

 • Lesuren en opvang

  We geven u een overzicht van de uren waarop de school open is en geven u inlichtingen over de voor- en naschoolse opvang.


  SCHOOLUREN IMMACULATA

  voormiddag

  • belteken : 08.25 u.
  • lestijden : vanaf 08.30 u. tot 11.40 u.

  namiddag

  • belteken : 13.05 u.
  • lestijden : vanaf 13.10 u. tot 15.55 u. 
   (op maandag tot 15.30 u.; op vrijdag tot 15.05 u.)
  REGELING VOOR VOOR-EN NASCHOOLSE OPVANG

  's morgens : toezicht in de speelzaal in de Goudenpoortstraat vanaf 7 uur
  's middags : De kinderen die naar huis gaan om te eten zijn terug welkom op school vanaf 12u45.
  's avonds :

  • Maandag: gewoon toezicht tot 15.45 u. Dinsdag en donderdag : gewoon toezicht tot 16.10 u. Vrijdag: gewoon toezicht tot 15.20 u.
  • Daarna kunt u de kleuters afhalen in het avondtoezicht. Ze worden opgevangen door het opvangpersoneel (tot 18.15 u.).
  • Voor de leerlingen van de 2de en 3de klas is er na het gewone toezicht een half uur studie onder toezicht van een leerkracht. Voor de leerlingen van de 4de tot 6de klas is er een uur studie. Na de studie kunnen de kinderen, die nog niet naar huis kunnen, de opvang bij de kinderverzorgsters vervoegen tot 18.15 u.
  • Op vrijdag: avondtoezicht onder toezicht van kinderverzorgster tot 18.00 u. 
  • Op maandag en donderdag is er voor  de leerlingen uit het eerste een apart leesgroepje in plaats van studie.  Op maandag is dit van 15.45u tot 16.15u, op donderdag van 16.10 u. tot 16.40 u.  Voor individuele noden wordt een oplossing gezocht in samenspraak !!! In de studie ziet de leerkracht er 's avonds op toe dat de kinderen hun huistaak maken. In de kleuteropvang staan ontspanning en spel centraal.

  Wie kiest voor een vaste trimesterregeling, vereffent telkens met de schoolrekening van de eerste maand van elk trimester. Wie niet elke avond op school blijft, kan dagelijks voor losse beurten inschrijven: 0,8 euro, 1 euro of 1,2 euro per beurt, naargelang de duur. Die komen dan maandelijks op de schoolrekening.

  REGELING VOOR WOENSDAGNAMIDDAGOPVANG

  Enkel in de Goudenpoortstraat is er op woensdagmiddag nog toezicht tot 13.00 uur.

  Leerlingen die op woensdagmiddag langer van opvang wensen te genieten, worden gebracht naar de opvang, georganiseerd door de vzw Buitenschoolse Opvang. Deze opvang gaat door in de lokalen van de vzw, gelegen in de Augustijnenstraat en/of de Oude Veurnestraat.
  Voor de verplaatsing wordt door de school een bijdrage van 3 euro per gezin gevraagd.

  Deze regeling is dezelfde voor alle vrije basisscholen van vzw CDI in Ieper.

 • Bewegingsopvoeding & sport

  Lichaamsbeweging (sport en spel) zowel georganiseerd als niet georganiseerd, vinden we op onze school heel belangrijk.
  • In de kleuterklassen wordt veel aandacht besteed aan beweging, behendigheid, dans, ritme,...
  • In de lagere school krijgt elke leerling 2 lestijden bewegingsopvoeding.
  • De jaarlijkse sportdag is elk jaar een echte sporthoogdag.

  Daarnaast neemt onze school deel aan menig sporttornooi. Er zijn de scholencross, het netbal- en minivoetbaltornooi, de meerkamp en de Vlaamse zwemweek. We willen onze kinderen immers niet enkel kennis bijbrengen, maar evenzeer fysisch en sociaal brede ontwikkelingskansen aanbieden.

  Proeven van actieve vormen van vrijetijdsbesteding, gekruid met wat gezonde wedijver, hoort daarbij. In Immaculata is het T-shirt groen en een broekje blauw.

  ZWEMMEN IN SCHOOLVERBAND

  Kunnen zwemmen is een eindterm voor de basisschool.  Daarom organiseert de school het "zwemmen in schoolverband". Voor de kinderen van het eerste leerjaar is het zwemmen in schoolverband gratis. Voor de anderen wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd voor inkom zwembad en vervoer.

  Bijdrage voor het zwemmen in schoolverband

  We starten dit jaar opnieuw vanaf de eerste weken van september met het  schoolzwemmen. Tegen einde zwemperiode zal elk kind de kans gekregen hebben om minstens tien keer en hoogstens 14 keer in schoolverband te zwemmen. Bij het schoolzwemmen spelen we in op de reeds opgebouwde zwemvaardigheid van de kinderen. Het doel is niet enkel te kunnen zwemmen, maar ook een goede zwemhouding aan te leren.

  De voorziene kostprijs per zwembeurt is 1,5 euro voor het vervoer en 1 euro voor inkom in het zwembad. Wie een zwemabonnement heeft, laat dit per brief weten aan de sportleerkracht. In dat geval moet je niet betalen voor de inkom in het zwembad.

  Let wel : zwemmen is een verplichte discipline. We staan er dus op dat iedereen deelneemt aan het zwemmen. Enkel op doktersvoorschrift kan iemand van het zwemmen ontslagen worden.

 • CLB - medewerkers

  Onze school valt onder de begeleidingsverantwoordelijkheid van het CLB. Als ouder hebt u soms twijfels over de vorderingen op school, over de intellectuele, sociale en lichamelijke ontwikkeling van uw kind.


  CLB-Ieper  :  Bukkersstraat 38, 8900 Ieper     057/21.60.48

  De CLB-medewerkers voor onze school zijn dit schooljaar :

  • Anneleen Gheldof , contactpersoon
  • Dr. Ann Lagae, arts
  • Dr. Jenny Baudot, arts
  • Nena Floré, verpleegkundige
  • Lynn Van Eeckhoutte , Psychisch en sociaal functioneren
  • Petra Mulle , leren en studeren
  • Katleen Cayseele, maatschappelijk werker
  • Hanne Naeye, psychologe

  De ouders hebben het recht af te zien van de individuele CLB-begeleiding. Zij kunnen ook bezwaar aantekenen tegen de equipe die instaat voor het medisch schooltoezicht. Voor meer inlichtingen hierover, contact opnemen met de directie.

Interesse om je kind
naar onze school te sturen?

Laat hieronder je gegevens na en we nemen zo snel mogelijk contact op met jullie!

Alvast hartelijk dank

is lid van

samen met deze scholen

onze labels

Kangoeroe.org